Naudojimosi taisyklės

UAB „jobRely“ (toliau – Bendrovė) Platformos https://app.jobrely.com naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Platforma sąlygas ir tvarką, kuria privalo vadovautis kiekvienas Platformos lankytojas (toliau – Vartotojas). Vartotojas, registruodamasis Platformoje, sudaro Sutartį su UAB „jobRely“, įmonės kodas 305689673, registracijos adresas - Pamario g. 42–10, Neringa, LT-93124.

Vartotojas, registruodamasis Svetainėje, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, Bendrovės privatumo politika ir įsipareigoja jų laikytis.

 1. Bendrosios nuostatos

  „jobRely“ klientui suteikia prieigą prie internetinės automatizuotos įdarbinimo Platformos, o, įsigijus pasirinktą paslaugų paketą, teikia šias paslaugas:

  1. Paruošia pirminio rinkos tyrimo ataskaitą, nurodydami potencialų kandidatų/klientų/investuotojų skaičių pagal kliento nurodytus kriterijus.

  2. Pateikia mažiausiai 10 potencialių kandidatų/klientų/investuotojų profilių, kuriuos „jobRely“ komanda laiko svarbia projekto dalimi.

  3. Remiantis pradinių profilių įvertinimu, „jobRely“ komanda tęsia atitinkamų kandidatų paieškas tol, kol bus gauta ne mažiau kaip 50 Vartotojo patvirtintų kontaktų atsakymų.

  4. Su Platforma susieja Vartotojo „LinkedIn“ ir el. pašto paskyras.

  5. Parengia žinučių šablonus Vartotojo peržiūrai.

  6. Vykdo paieškos kampaniją siunčiant tikslines žinutes Vartotojo patvirtintiems kontaktams.

  7. Gavus atsakymus į žinutes, „jobRely“ tęsia komunikaciją Vartotojo vardu.

  8. Komunikacija su kampanijos dalyviais vykdoma tol, kol klientui suorganizuojamas darbo pokalbis ar susitikimas. Darbo pokalbio ar susitikimo laikas įkeliamas į Platformoje esantį kalendorių.

 2. Šalių įsipareigojimai

  1. Sąskaitos faktūros ir kiti susiję dokumentai Vartotojui išduodami elektronine forma.

  2. Bendrovė įsipareigoja suteikti kokybiškas paslaugas ir sudaryti visas sąlygas Vartotojui tinkamai naudotis Platformoje teikiamomis paslaugomis.

  3. Bendrovė negarantuoja sėkmingo darbuotojų įdarbinimo, mokių klientų, investuotojų ar konkrečios investicijų sumos.

  4. Pasirašydamas Sutartį su bet kuriuo kandidatu, potencialiu klientu ar investuotoju, kurį pasiūlė Bendrovė, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už savo pasirinkimą.

 3. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

  1. Už Bendrovės atliktas paslaugas ir (ar) su jomis susijusias kitas išlaidas Vartotojas moka Bendrovei jos nustatyto dydžio atlygį. Mokestis už paslaugas nurodomas pasirenkant paslaugų planą.

  2. Pasirinkus pilną paketą, skirtą darbuotojų suradimui, Vartotojui bus atrinkti tinkami kandidatai ir su jais susisiekta, kol bus a) suorganizuota 10  darbo pokalbių; b) pasamdytas vienas ar keli kandidatai; arba c) Vartotojas atidės projekto įgyvendinimą.

  3. Vartotojas patvirtina, kad susipažino su mokėjimo pervedimų įkainiais ir terminais bei su visų kitų Vartotojui taikytinų ir jam aktualių paslaugų įkainiais. Vartotojas įsipareigoja padengti visus papildomus mokesčius, susijusius su apmokėjimu už Bendrovės paslaugas.

  4. Klientas įsipareigoja Bendrovės išrašytas sąskaitas faktūras apmokėti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

  5. Įsiskolinimo atveju Vartotojas privalo apmokėti visas Bendrovės patirtas išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu. Pretenzijos dėl išrašytų sąskaitų faktūrų turi būti pateikiamos raštu per 8 (aštuonias) kalendorines dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

 4. Asmenų duomenų, ataskaitų ir kitos informacijos tvarkymas

  1. Asmenų duomenys, ataskaitos ir kita informacija, kurią Bendrovė parengė Vartotojui, yra Bendrovės nuosavybė. Šie duomenys yra konfidencialūs ir negali būti perduodami trečiajai šaliai, kopijuojami ar kitaip platinami. „jobRely“ pareikalavus, šie duomenys turi būti grąžinti.

 5. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

  1. Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos techninę ir komercinę informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, bei neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies ar jos įgaliotų atstovų sutikimo. Asmens duomenų saugojimo terminai ir apsaugos klausimai yra reglamentuojami Sutarties Priede „Privatumo politika“, su kuriuo Klientas susipažino, supažindino savo atstovus ir įsipareigoja laikytis.

 6. Baigiamosios nuostatos

  1. Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji turi visus pagal taikytinus teisės aktus reikalingus leidimus ir licencijas atlikti veiksmus, reikalingus šios Sutarties vykdymui. Vartotojas neturi teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

  2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

  3. Bendrovė turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį, apie tai pranešusi raštu, ir iš kliento reikalauti apmokėjimo už Paslaugas, jei Vartotojas neapmoka išrašytos sąskaitos faktūros pagal šios Sutarties sąlygas.

  4. Šalys savarankiškai atsako už visų mokestinių įsipareigojimų vykdymą valstybei ar kitiems subjektams.

Pasiruošę išmėginti?